فیلمی در مورد: امنیت قفل آویز چینی

امنیت قفل آویز چینی


با مشاهده این فیلم در مورد باز کردن یا شکستن قفلهای آویز نظر شما در مورد قفلهای آویز به کلی تغییر خواهد کرد. بهتر است از قفلهای کتابی ضد اسید و ضد برش استفاده شود. البته قفل ضد برش واقعا وجود خارجی ندارد. ولی میتواند تا حد چند دقیقه شخصی را که میخواهد از سد قفل بگذرد معطل کند.


دریافت فایل ویدئو